میز ترازو آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی یکی از اجزای مهم در آزمایشگاه ها می باشد که جهت اندازه گیری دقیق مواد شیمیایی با کمترین خطای ممکن استفاده می گردد .

توضیحات

ترازوی آزمایشگاهی یکی از اجزای مهم در آزمایشگاه ها می باشد که جهت اندازه گیری دقیق مواد شیمیایی با کمترین خطای ممکن استفاده می گردد .

میز ترازوی آزمایشگاهی بدلیل جلوگیری در لرزش میز از جنس بتن ساخته می شود تا بالاترین پایداری را ایجاد نماید.
همچنین میز ترازو در مکانی از آزمایشگاه باید قرار گیرد تا کمترین تاثیرات را از جریان هوا و باد بپذیرد .