هودهای آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی چیست ؟

هود آزمایشگاهی یکی از اجزای مهم از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای انجام کارهای خطرناک و فرآیندهای شیمیایی و آزمایشگاهی در یک فضای بسته و محدود بکار می آید .

هودهای آزمایشگاهی جهت وظایف اساسی و بحرانی از جمله موارد زیر بکار می رود :

  • حفاظت از کارکنان آزمایشگاه در مقابل بخارات سمی توسط خالی کردن بخارات از محل کار
  • اطمینان از تهویه مناسب کل محوطه آزمایشگاه با گردش هوا، به ویژه کشیدن و دفع هوای آلوده
  • محافظت محققان و کاربران از اثرات ویران کننده از نشت مواد شیمیایی، آتش سوزی و واکنش های ناخواسته مواد شیمیایی

چرا هودهای آزمایشگاهی مهم هستند ؟

هود آزمایشگاهی ، مسلما مهمترین بخش تجهیزات در هر محیط آزمایشگاهی است.
زیرا اولین خط دفاع در برابر بسیاری از خطرات محتمل آزمایشگاهی است که عبارتند از:

  • استنشاق بخارات مضر
  • آتش سوزی یا انفجار
  • سوختگی های شیمیایی یا حرارتی
  • جذب شیمیایی

هنگامی که کارکنان آزمایشگاه ذرات و هوای مضر محیط آزمایشگاه را به بدنشان نفوذ می دهند، سموم نه تنها در قسمت هایی از ریه ها قرار می گیرند، بلکه می توانند وارد جریان خون شوند و منجر به واکنش های منفی شوند.
بنابراین، تهویه مناسب محیط کار و محیط آزمایشگاهی جهت اطمینان از رفاه و سلامت کارکنان بسیار مهم است .

محدودیت های هود آزمایشگاهی

اگرچه استفاده از هودهای آزمایشگاهی ضروری است اما آنها از هر نوع خطری محافظت نمی کنند.
برای مثال زیست شناسان که درباره جانوران کوچک و میکروسکوپی خطرناک و پیچچیده تحقیق و بررسی می کنند نیازمند هودهای بی خطر جداگانه زیست شناسی هستند که جهت سر و کار با تهدیدهای شیمیایی طراحی شده اند .
علاوه بر این ، هودهای آزمایشگاهی استفاده شده که می توانند کارمندان را از انواع مشخصی از عکس العمل های فرار حفاظت کنند ، اما آنها به گونه ای طراحی نشده اند تا در برابر هر انفجار استفاده شوند .

کاربردهای هود آزمایشگاهی

  • حفاظت از محصول یا نمونه های آزمایشگاهی در برابر فاسد شدن، تجزیه شدن و قرارگیری در معرض هوای محیط و آلودگی آنهاست.
  • حفاظت از محیط آزمایشگاه در برابر آلودگی مواد شیمیایی و انواع باکتری و سموم معلق در هوای آزمایشگاه
  • حافظت از سلامت کاربر آزمایشگاه در برابر فعل و انفعالات آزمایشگاه ، مواد شیمیایی ،انواع ویروس و باکتری و سموم